Platform

Sale Price Owner
25
Purchased on
Telegram Username
@jjjjjjjjjjjjjjj
Web Address
t.me/jjjjjjjjjjjjjjj
TON Web 3.0 Address
jjjjjjjjjjjjjjj.t.me

Ownership History

Sale price Date Buyer
Transferred
25