Platform

Sale Price Owner
30
Purchased on
Telegram Username
@rlshukhov
Web Address
t.me/rlshukhov
TON Web 3.0 Address
rlshukhov.t.me

Ownership History

Sale price Date Buyer
30

Bid History

Price Date From
30