Platform

Sale Price Owner
21
Purchased on
Telegram Username
@yyyyy0
Web Address
t.me/yyyyy0
TON Web 3.0 Address
yyyyy0.t.me

Ownership History

Sale price Date Buyer
Transferred
21
17
18